Vyhledávání


Kontakt

Ing. Jiří Nulíček
Krohova 2261/7 160 00 Praha 6

+420777328995

E-mail: ing.jiri.nulicek@seznam.cz

Výběrové řízení na rezidenční místo

02.06.2010 17:56

 

 

        

MUDr. Jan Němeček , Dukelská 2514 , 276 01 Mělník , vyhlašuje ve smyslu

Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. 

výběrové řízení na jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :

 

        Praktické lékařství pro děti a dorost

 

Přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně či písemně do 10.srpna 2010. K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

 

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit :

absolventi-tky magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství

či lékaři-řky ve specializační přípravě

 

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:

- přihláška do výběrového řízení ( viz www.mzcr.cz , Vyhláška č. 186/2009 Sb.,     

   Příloha 1 - Přihláška.xls )

- osobní dotazník ( viz www.mzcr.cz , Vyhláška č. 186/2009 Sb.,     

   Příloha 2 – Osobní dotazník.xls )  + 1 fotografie pasového formátu

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ( ne starší 3 měsíců )

- výpis z  Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ( ne starší 3 měsíců )

- neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání PLDD

- neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti

- neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné

 způsobilosti, pokud ji získal

- přehled odborné praxe

 

Hodnotící kritéria:

- formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového

   řízení

- vzdělání a kvalifikace,  jazykové znalosti

- odborné znalosti a dovednosti - práce s počítačem, státní zkoušky ……

- osobnostní předpoklady

 

Způsob hodnocení uchazečů:

- hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o    

   rezidenční místo. 

 

Vybraný rezident následně sepisuje stabilizační dohodu s MZČR ( viz www.mzcr.cz , nebo Věstník MZČR č.7, Stabilizační dohoda pro lékařská povolání - pro RM 2010 ) .

 

 

Kontakty pro případné dotazy : info@mudrjannemecek.cz,   GSM 603461740

                                                    ing.jiri.nulicek@seznam.cz , GSM 777328995